วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เลขที่ 487 หมู่ 18 ตำบล ขามใหญ่ อำเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี 34000
 
.
Untitled Document
 ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ตารางสอบปลายภาค 1/2557 (ปวช.1-2 และ ปวส1) (คลิกที่นี่)
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ สมศ. สำนักงานรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน)
ประกาศจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องกำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (คลิกที่นี่)
ประกาศจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องแบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 (คลิกที่นี่)
ประกาศจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่องแบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. ทนอ. ปี 2557 (รายละเอียด)
ภาพกิจกรรมการมอบใบประกาศนียบัตรนักศึกษาที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 ระดับ ปวช. ปวส (รายละเอียด)
 
 
 ประกันคุณภาพการศึกษา
กำหนดการรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก
  รอบที่3
คู่มือประกันคุณภาพการ 
ศึกษา ปี 2555
เกียรติประวัติสถานศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพภายในปี2554-2556
+ จรรยาบรรณของอาจารย์  
+ ประกาศบัณฑิตที่พึงประสงค์
+ คณะกรรมการประกันคุณภาพ
   การศึกษา  
Untitled Document
 
ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกัน
โรคไข้เลือดออก
กิจกรรมวันแม่
12 สิงหาคม 2556

จำนวนผู้เข้าชม ::